OSMO UV OCHRANNÝ OLEJ 420 - Prírodný olej s biocídom 0,75 l 420 - bezfarebný extra

33,77 € Uvedená cena je platná k 01.10.2023
Do obchodu

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.OSMO UV ochranný olej je polomatný, bezfarebný náter na drevo do vonkajšieho prostredia s mimoriadne mnohostrannými možnosťami využitia. Náter nepraská a neodlupuje sa. Ako samostatný náter zamedzuje procesu šednutia ochranným UV faktorom 12 v porovnaní s drevom bez úpravy. Je vybavený aktívnymi prísadami proti plesniam, riasam a hubám. Vhodný je pre vertikálne drevo, dvere, okná, okenné uzávery, garáže, obklady z dreva, balkóny a je tiež vhodný i na bambusové povrchy. Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Výdatnosť: - 1 L/cca 16 m2 (1 náter, hobľované drevo) - 1 L/cca 12 m2 (2 nátery, surové drevo)
Príprava povrchu 
Povrch dreva musí byť čistý a suchý (maximálna vlhkosť dreva 20%). staré pórovité nátery je potrebné vyčistiť. Natierajte len na drevo, ktoré nie je vystavované mrazu. Olej je pripravený ihneď k použitiu - neriedi sa. 
Čerstvé drevo s vysokým podielom obsiahnutých látok a hlavne tvrdé drevo je nutné pred aplikáciou náteru nechať zvetrať po dobu cca 6 týždňov. Tým sa drevo stane nasiakavejším a ochranný náter priľne optimálne. Následne ako ďalší náter je vhodné použiť napr. OSMO Jednorazovú lazúru, Vidiecku farbu alebo Olejovú lazúru. 
Pri renovácií dôkladne očistite staré povrchy dreva. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Povrch dreva dôkladne obrúste, nepoužívajte brusivo jemnejšie než 120. 
Ak sa požaduje dodatočná ochrana proti modraniu, hnilobe a hmyzu je žiadúce predbežné ošetrenie dreva OSMO WR impregnáciou. 
Aplikácia 
Prípravok naneste v tenkej vrstve plochým štetcom alebo valčekom z mikrovlákna v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite. Nechajte schnúť po dobu cca 12 hodín pri ideálnych podmienkach.Potom naneste druhý náter. 
Pre renovácie zvyčajne postačuje 1 náter. 
Čistenie náradia
Náradie po skončení prác očistite pomocou OSMO čističa štetcov.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008.Aquatic Chronic 3
Prvky označovania
Výstražné symboly: odpadáSignálne slovo: odpadá
Výstražné upozornenia
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.P262 – Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P271 – Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 – Zneškodnite obsah/nádobu s platnými nariadeniami.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nedá sa použiť.vPvB: Nedá sa použiť.

Najhľadanejšie