COLORLAK LIHOLAK L1010 - Liehový lak na papier a drevo bezfarebný 3,5 L

167,17 € Uvedená cena je platná k 01.10.2023
Do obchodu

Liehový lak určený pre úpravu papiera (etikiet, obalov) a k úprave výrobkov, ktoré nebudí vystavené poveternostným vplyvom predovšetkým z dreva alebo skla. Používaný je aj k úpravám parafínu (sviečky). 
Výdatnosť: 
- 10-14 m2/L
Riedenie:
- C 6500/L 6000
Príprava podkladu
Povrch musí byť pred aplikáciou laku čistý a suchý.
Aplikácia
Lak pred použitím premiešajte a aplikujte na pripravený podklad v 2-3 vrstvách.Prvý náter je možné nariediť 5-10% riedidla.Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je cca 24 hodín.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.
Prvky označovania
Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.Piktogramy nebezpečnosti

Signálne slovo: Nebezpečenstvo
Upozornenia na nebezpečnosť
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.DRP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.
Iná nebezpečnosť 
Pary tvoria spolu so vzduchom explozívne zmesi.PBT:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.vPvB:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

Najhľadanejšie