Údržba a príslušenstvo

Tovar z kategórie údržba a príslušenstvo môže byť pri Vašich dverách už za 3 dní, pokiaľ je u partnera skladom.

Najhľadanejšie produkty z kategórie:

  1. OSMO Regeneračný kvapalný vosk 1 l 3015
  2. NATURALIS OILS - Odšeďovač dreva 2,5 L
  3. OSMO Vosková údržba a čistiaci prostriedok biela 0,5 l
NATURALIS OILS - Odšeďovač dreva 2,5 L

Prostriedok určený na odšedenie a oživenie zvetraného a zošednutého dreva na terasách, fasádach a záhradnom nábytku. Je bezpečný k záhrade a rastlinám s rýchlym a jednoduchým použitím. Je použiteľný iba v exteriéri. Výdatnosť:  - cca 8-10 m2/L Riedenie:  - pripravený na použitie  Príprava podkladu  Z povrchu odstráňte prach a špinu.  Aplikácia  Produkt je pripravený priamo na použitie a neriedi sa. Pred použitím odšeďovač premiešajte. Aplikujte kefou na čistený povrch a nechajte pôsobiť 15 minút. Po čase pôsobením čistený povrch opláchnite veľkým množstvom vody.  Väčšinou postačuje jedna aplikácia, avšak pri silnom znečistení je možné postup opakovať. Povrch nechajte pred aplikáciou vrchného náteru vyschnúť aspoň 24 hodín.  Čistenie náradia  Náradie po skončení prác očistite pomocou teplej vody a mydla.

Do obchodu
OSMO Regeneračný kvapalný vosk 1 l 3015

Regeneračný kvapalný vosk je špeciálne vytvorený pre občasné oživenie a údržbu drevených podláh, nábytku a ďalších interiérových voskovaných a olejovaných drevených plôch. Oživuje drevo, je ľahko aplikovateľný a umožňuje rýchlu a ekonomickú aplikáciu. 

Do obchodu
AQUADECOL - Odšeďovač na drevo bezfarebná 0,75 L

Vysoko účinný prípravok pre zosvetlenie a renováciu zašednutého dreva vez nutnosti brúsenia. Zbavuje drevo šedého nádychu a tmavých škvŕn, navracia drevu pôvodný nádych a farbu. Čistí škvrny spôsobené trieslovinami, odstraňuje stopy zvetrania, ktoré vznikli vplyvom húb, plesní a rias.Prípravok nenarušuje drevné vlákna na povrchu mäkkých drevín a vďaka svojej gélovitej konzistencií sa veľmi dobre nanáša aj na vodorovné plochy. Spotreba: - 5-10 m2/L Riedenie: - pripravený priamo na použitie (riedenie 1:5 s vodou pri menej zašednutom dreve) Príprava podkladu Z povrchu dreva musia byť odstránené prípadné staré nátery.podklad je vhodné pred aplikáciou prípravku rovnomerne navlhčiť nakoľko prípravok má následne lepšiu účinnosť a lepšie prenikne do hĺbky. Aplikácia Prípravok dobre premiešajte a rovnomerne naneste c dostatočnej vrstve s pôsobením 10-20 minút.Behom pôsobenia odstraňovača udržujte povrch stále vlhký.V prípade silne zašednutého dreva môžete behom pôsobenia vykonávať opatrné kartáčovanie povrchu.Následne celý čistený povrch dôkladne opláchnite vodou.Nedostatočný oplach môže spôsobiť zhoršenie priľnavosti vrchného náteru alebo ho poškodiť.Celý postup je v prípade potreby možné opakovať. Čistenie náradia Náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Corr. 1, H314Eye Dam. 1, H318Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieSpôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Prvky označovania Výstražný piktogram Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky: kyselina šťaveľová Výstražné upozornenia H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte lekára.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahyObal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi. Iná nebezpečnosť Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Do obchodu

Najhľadanejšie